Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Blank Header Blank Header

Bescherming persoonsgegevens en recht

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van onze websites

De content van de websites van Nestlé is auteursrechtelijk beschermd. Nestlé staat het doorkijken en downloaden van alle content van haar websites uitsluitend toe voor privé, niet-zakelijk gebruik. De content mag niet voor openbare of commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd, gepresenteerd, verspreid of anderszins worden gebruikt. De content mag niet worden gewijzigd en zonder schriftelijke toestemming van Nestlé op andere internetpagina's of gelinkte computers worden gebruikt.

De content van het "Nestlé Press-Center" mag echter door journalisten worden gedownload om te worden gepubliceerd en voor persdoeleinden op andere websites worden gepubliceerd en weergegeven. Bij vermenigvuldiging van de content moet naar de auteurs- en eigendomsrechten van Nestlé uitdrukkelijk worden verwezen.
Een overtreding van deze bepalingen verplicht tot het onmiddellijk vernietigen van alle afgedrukte of gedownloade content. Het doen gelden van verdere schadevergoedingsclaims blijft voorbehouden.

Het is de gebruiker van de website verboden om deze voor onrechtmatige of strafbare handelingen te gebruiken of daarop onrechtmatig en/of aanstootgevend materiaal weer te geven of te verspreiden. Met name verplicht de gebruiker zich om geen pornografische, obscene, diffamerende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of voor Nestlé anderszins in het nadeel uitvallende content, informatie, software of ander materiaal te plaatsen.

Nestlé behoudt zich voor om ongeoorloofde content zonder meer te wissen. Verder behoudt Nestlé zich het recht voor om gebruikers, die deze gebruiksvoorwaarden overtreden, van het gebruik van services die in het kader van de website worden aangeboden uit te sluiten.
Nestlé wijst erop dat hetgeen door de gebruikers op de website wordt ingevoerd, niet de mening van Nestlé weergeeft.

Enkele websites van Nestlé bevatten gedeelten die alleen voor geregistreerde gebruikers toegankelijk zijn. Het is voor geregistreerde gebruikers niet toegestaan om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor gebruik door andere gebruikers door te geven. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor om gebruikers, die hun gebruikersnaam en het wachtwoord doorgeven van het gebruik van het registratieplichtige gedeelte uit te sluiten. Verder zijn wij gerechtigd om de toegang tot het registratieplichtige gedeelte gedurende een periode van 30 minuten te blokkeren als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord tien keer verkeerd is ingevuld.

2. Links

De websites van Nestlé bevatten kruisverwijzingen naar websites van andere providers. Bij de eerste plaatsing van de link is het aanbod van de derde gecontroleerd op onrechtmatige content. Voor content van derden die via dergelijke kruisverwijzingen bereikbaar is, is Nestlé niet verantwoordelijk. Als Nestlé constateert of erop gewezen wordt dat een aanbod onrechtmatige content bevat, wordt deze kruisverwijzing opgeheven, voor zover dit technisch mogelijk is en redelijkerwijs van Nestlé kan worden verlangd.

3. Download

Het downloaden van programma's gebeurt voor eigen risico. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de installatie en/of het gebruik van software uit het download-gedeelte, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks een up-to-date controle op virussen is een aansprakelijkheid voor schades en aantastingen door computervirussen in het kader van de wettelijke regelingen uitgesloten.

4. Garantie en aansprakelijkheid

De informatie op onze websites wordt zeer zorgvuldig samengesteld. Tegelijkertijd probeert Nestlé de informatie op de website up-to-date te houden. Nestlé aanvaardt echter geen garantie voor de volledigheid of geschiktheid ervan voor bepaalde gebruiksdoeleinden. Het gebruik van de op de websites ter beschikking gestelde content gebeurt enkel en alleen voor risico van de gebruiker.

De aansprakelijkheid van Nestlé als gevolg van of in verband met het gebruik van de website, om het even om welke rechtsgrond, is beperkt tot schades die Nestlé of hulppersonen of opdrachtnemers van Nestlé door grove nalatigheid of door het schenden van voor de overeenkomst essentiële verplichtingen door lichte nalatigheid heeft veroorzaakt. In gevallen van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van Nestlé qua hoogte beperkt tot de bij vergelijkbare transacties van deze aard typische en te voorziene schade. Dit laat schadevergoedingsclaims wegens garanties of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid onverlet.

Als u in het kader van het gebruik van de op de website aangeboden services het nummer van uw mobiele telefoon en/of uw e-mailadres algemeen toegankelijk bekendmaakt, neemt u dan in acht dat Nestlé voor de hieruit resulterende gevolgen, met name het krijgen van ongewenste telefoontjes/of e-mails etc., niet verantwoordelijk is.

5. Merkenrechten

Eigenaar van alle op de websites van Nestlé gebruikte merken is Société des Produits Nestlé SA. Voor derden is het gebruik en de toepassing van alle merken, logo's en tekens verboden.

Bescherming persoonsgegevens/recht

Het spreekt voor ons vanzelf dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze websites en elektronisch met ons communiceert. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen en de geldende nationale en Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde na te komen

Deze voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren over de manier waarop Nestlé haar gegevens verwerkt. Verantwoordelijke instantie voor uw persoonsgegevens in het kader van een website is het in het impressum van de betreffende website genoemde bedrijf.

Wij hebben onszelf een aantal belangrijke vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens gesteld die ons inziens voor u van belang zijn. De antwoorden informeren u over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de maatregelen die Nestlé ter bescherming van deze gegevens neemt. Wij hopen dat deze informatie voor u behulpzaam is. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u als volgt:

Per e-mail: [email protected]
Per post: Datenschutzbeauftragter, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main
Als u verdergaande vragen hebt, neem dan alstublieft als volgt contact op met ons:

Vragen en antwoorden

Klik op een vraag en u krijgt het betreffende antwoord.

Welke gegevens registreert Nestlé via haar websites en hoe registreert Nestlé ze?

Wij registreren uitsluitend persoonsgegevens die u ons ter beschikking wilt stellen of die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen verlenen. Wij registreren persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres alsmede informatie zoals cookies, verbindings- en systeeminformatie, die geen persoonsspecifieke gegevens bevat.

U stelt ons uw e-mailadres, uw naam, uw postadres, telefoonnummer en eventuele verdere gegevens ter beschikking, om informatie over onze producten te krijgen, aan winspelletjes of enquêtes deel te nemen, producten te kopen of eenvoudig op de hoogte te blijven van voor u interessante producten van Nestlé. Wij verzekeren u dat Nestlé alle noodzakelijke maatregelen voor het bewaren van de vertrouwelijkheid en voor de bescherming van uw persoonsgegevens neemt. Als onze website wordt opgevraagd en door de gebruiker vrije tekst (bijvoorbeeld in de vorm van commentaren) wordt ingevoerd en opgeslagen, bewaren onze systemen het internet-protocol-adres (IP). Nestlé heeft deze informatie om veiligheidsredenen nodig, om misbruik te voorkomen en voor andere veiligheidsdoeleinden.

Nadere informatie over de geregistreerde gegevens vindt u ook onder de vraag „Voor welke doeleinden
gebruikt Nestlé uw persoonsgegevens?“

Hoe beschermt Nestlé uw persoonsgegevens?

Nestlé treft alle noodzakelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren en ze te beschermen. Alleen geautoriseerde medewerkers van het verantwoordelijke bedrijf binnen Nestlé hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van Nestlé zijn ertoe verplicht de voorwaarden inzake de bescherming persoonsgegevens van Nestlé op te volgen.

Eventueel hebben daarnaast geautoriseerde medewerkers van onze providers, die in opdracht van het betreffende bedrijf van Nestlé de gegevens verwerken, toegang tot deze gegevens. Voor dat geval heeft Nestlé met de provider een zogenaamde "Overeenkomst inzake de verwerking van ordergegevens" gesloten, waarmee de provider het bewaren van de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonsgegevens heeft gegarandeerd.

Bovendien beschikt Nestlé ter bescherming van uw persoonsgegevens over een veilige IT-omgeving en neemt de vereiste maatregelen om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Hoe veilig is het inkopen via de webshops van Nestlé?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gecodeerd verzonden. Voor elke gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde TLS-veiligheidssysteem (Transport Layer Security) in combinatie met een 128-bits-versleuteling. Deze techniek biedt maximale veiligheid. De versleutelde gegevens met betrekking tot uw bestelling, uw naam, uw adres of uw creditcard kunnen buitenstaanders niet lezen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een computer, die niet op het internet is aangesloten. Het verkrijgen van toegang door buitenstaanders via netwerk of modem is dus onmogelijk. Op deze manier zijn uw gegevens beveiligd tegen de toegang door derden.

Ook het afwikkelen van de betaling voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Alle gegevens worden gecodeerd verzonden met 256 bits TLS (Transport Layer Security) en zijn daardoor beschermd tegen het onbevoegd verkrijgen van toegang door derden. Bovendien worden uw creditcardgegevens volgens de strengste veiligheidsvoorschriften van de creditcardindustrie de zogenaamde Payment Card Industry Data Security Standard (kortweg PCI DSS), door de gecertificeerde Payment Service Providers PostFinance AG en ACI Worldwide, Inc. verwerkt en opgeslagen. Persoons- evenals kaartgerelateerde gegevens zijn zodoende volgens de hoogste veiligheidsstandaard ook in de zin van de privacywetgeving beschermd.

Neem het volgende in acht met betrekking tot de Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij het kiezen van Billpay-betalingswijzen:
Als u kiest voor een van de betalingsopties van onze partner Billpay GmbH dan wordt u tijdens het bestelproces verzocht om in te stemmen met het toesturen van de voor de afhandeling van de betaling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole benodigde gegevens aan Billpay. Indien u uw toestemming verleent, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en bij aankoop via incassomachtiging het aangegeven bankrekeningnummer) alsmede de met uw bestelling verband houdende gegevens aan Billpay toegezonden. Ten behoeve van de eigen identiteits- en kredietwaardigheidscontrole verzendt Billpay of verzenden door Billpay daarmee belaste partnerbedrijven gegevens naar economische informatiediensten (kredietwaardigheidsbureaus) en ontvangt/ontvangen van deze informatie en eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures, in de berekening waarvan onder andere adresgegevens worden meegenomen. Gedetailleerde informatie hierover en over de gebruikte kredietwaardigheidsbureaus kan worden ontleend aan de Privacybepalingen van Billpay GmbH. Verder maakt Billpay voor het ontdekken en de preventie van fraude eventueel gebruik van hulpmiddelen van derden. Met deze hulpmiddelen verkregen gegevens worden eventueel bij derden gecodeerd opgeslagen, zodat ze enkel door Billpay leesbaar zijn. Alleen indien u kiest voor een betaalwijze van onze samenwerkingspartner Billpay worden deze gegevens gebruikt, anders vervallen de gegevens automatisch na 30 minuten.

Voor welke doeleinden gebruikt Nestlé uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Nestlé ter beschikking hebt gesteld. Daaronder valt bij online-shops ook het uitvoeren en de afwikkeling van uw bestellingen.

Indien u ons een toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, worden deze gegevens bovendien gebruikt voor de in de betreffende toestemming genoemde doeleinden, bijvoorbeeld de verzending van newsletters, het toezenden van marketing-mails of productmonsters. Uw toestemming hiervoor kunt u te allen tijde naar de toekomst toe herroepen.

Individuele informatie voor u:
We willen het gebruik van onze reclamemiddelen (bijvoorbeeld newsletters) en het bezoek aan onze websites graag zo consumentenvriendelijk en individueel mogelijk vormgeven. Daarbij behulpzaam is voor ons automatisch aangemaakte en door u toegezonden informatie, om voor u individuele en passende informatie te kunnen leveren. Bij deze informatie gaat het o.a. om „technische gegevens“ (bijv. IP-adres, het besturingssysteem, browser), datum en tijdstip van het bezoek aan onze website en „gegevens over uw (koop-) gedrag“ (servicegeschiedenis, bestelgeschiedenis, door u bekeken recepten en producten). Deze gegevens gebruiken we in gepseudonimiseerde vorm met als doel het optimaliseren van onze Nestlé-websites. De analyse van deze informatie maakt het ons verder mogelijk om onze digitale aanbiedingen (bijvoorbeeld e-mails) te optimaliseren en met u zo individueel mogelijk te communiceren. Daarmee willen we bereiken dat u alleen die content (bijv. recepten) ontvangt, waarvoor u zich ook echt interesseert.

Op welke juridische basis berust de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u producten in één van onze online-shops aanschaft, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk, om de met u gesloten koopovereenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder het verzamelen en verwerken van uw bijbehorende gegevens kan een online-aankoop niet worden uitgevoerd.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens op grond van toestemmingsverklaringen, die door u actief zijn afgegeven, bijvoorbeeld voor de verzending van newsletters, reclame-mails en productmonsters, verwerkt.

Aan wie geeft Nestlé inzage in uw persoonsgegevens en waarom?

Nestlé stelt uw persoonsgegevens in geen geval ter beschikking aan andere bedrijven, die deze voor direct-marketingactiviteiten zouden willen gebruiken, tenzij u ons daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Verder stelt Nestlé binnen een strikt begrensd kader uw persoonsgegevens ter beschikking aan de volgende andere instanties:

 

 • Onze providers, zodat deze ons bijvoorbeeld bij het beheer van deze website kunnen ondersteunen. Deze bedrijven hebben wij contractueel verplicht, om ten aanzien van de persoonsgegevens dezelfde veiligheidsmaatregelen als Nestlé te nemen, de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en ze uitsluitend op uitdrukkelijke aanwijzing van Nestlé te verwerken.
 • Aan andere bedrijven binnen het Nestlé-concern, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of deze bedrijven als onze dienstverleners in onze opdracht werkzaam zijn en wij ze als onze externe dienstverleners contractueel hebben verplicht.
 • Overheidsinstanties als wij door de eisen van een toepasselijk recht daartoe verplicht zijn.

Hoe kunt u zich over uw toegezonden persoonsgegevens informeren, deze controleren, wijzigen, blokkeren of wissen en welke verdere rechten hebt u?

De volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens komen u toe:

Het recht op informatie, correctie, doorhaling, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast hebt u het recht om een gegeven toestemming in de verwerking van uw persoonsgegevens naar de toekomst toe te herroepen.

Neem om deze rechten te doen gelden alstublieft als volgt contact op met ons:
Via internet: Nestlé Verbraucher-Service
Per e-mail: [email protected]
Per post: Nestlé Verbraucher-Service, 60523 Frankfurt am Main

Voor het herroepen van de toestemming wordt ook telkens bij het verzenden van een marketing-mail de mogelijkheid gegeven zich voor de betreffende dienst af te melden en daarmee de gegeven toestemming te herroepen.

Een telefonische informatie of bewerking is wegens gebrek aan eenduidige identificatie helaas niet mogelijk.

Bovendien bestaat er het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie voor de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt ook als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Per e-mail: [email protected]
Per post: Datenschutzbeauftragter, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main

Naar welke landen worden uw persoonsgegevens verzonden en waarom?

Uw persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden verzonden in het geval dat een provider van Nestlé in het buitenland gevestigd is. Voor dat geval wordt er met de provider een zogenaamde "Overeenkomst inzake de verwerking van ordergegevens" gesloten, die garandeert dat dezelfde mate van gegevensbescherming en gegevensveiligheid is gegeven, waarvan sprake is in het land van oorsprong. Dit wordt onder andere daardoor gegarandeerd dat de provider verplicht wordt om uitsluitend op aanwijzing van Nestlé te handelen en voortdurend alle technische maatregelen te nemen, die uw persoonsgegevens in dezelfde mate beschermen als in het land van oorsprong.

Indien persoonsgegevens in een land buiten de EU en de EER worden verwerkt, heeft Nestlé het passende gegevensbeschermingsniveau door het sluiten van de door de EU daarvoor voorgeschreven standaardovereenkomst veiliggesteld of is er sprake van een verklaring van geschiktheid van de EU-Commissie voor het betreffende land. Een kopie van de betreffende overeenkomst kan middels de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres worden opgevraagd: [email protected].

Cookies („tracking technology“) – Hoe en waarom worden ze door Nestlé gebruikt

Nestlé maakt gebruik van cookies, om informatie als type browser en besturingssysteem, betreffende pagina, pad op de site enz. te registreren en het gebruik van deze website te begrijpen. Cookies helpen ons erbij om deze website aan te passen aan de behoeften van onze klanten en bepaalde services en functies, zoals op u afgestemde informatie, aan te bieden. Op enkele websites van Nestlé maken we ook gebruik van cookies om op het gebruik gebaseerde online-reclame aan te bieden. Alle verdere informatie hierover vindt u hier.

Als bedrijf hebben wij ons bovendien vrijwillig onderworpen aan de zelfregulering van de Duitse raad voor gegevensbescherming voor online-adverteren (DDOW). De voor ons geldende zelfreguleringscode vindt u via de link Mijn Cookies . Cookies worden via uw webbrowser of andere programma's naar de harde schijf van uw computer verzonden en daar onafhankelijk van het specifieke bezoek aan onze website permanent opgeslagen.

Overtuig u ervan of in uw computerinstellingen is ingesteld of u cookies wilt accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat deze voor het accepteren van cookies waarschuwt of ze weigert. Via de helpfunctie van uw browser krijgt u verdere informatie. U hebt geen cookies nodig om veel delen van deze en andere Nestlé websites te gebruiken of erin te navigeren. Als u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser voor uw voorkeuren met betrekking tot cookies is ingesteld.

 

 • Daarnaast maken wij op veel van onze websites gebruik van de cookie-toestemmings-tool van Ghostery, Inc.. Met deze tool wordt zichtbaar gemaakt welke cookies voor welke doeleinden worden gebruikt, en kunt u zelf bepalen of u deze wilt accepteren of weigeren. Enkele aanbieders bieden geen Opt Out aan of u kunt ze op de websites van de aanbieders verwijderen. Let op dat bij het wissen van de browsergeschiedenis uw instellingen worden gereset.
 • Veel websites van Nestlé Deutschland AG gebruiken Google Analytics als Web Tracking Tool. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites gebruiken de webanalysedienst met Bid-Management van intellidAd Media GmbH. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites passen de adresmatching-technologie van Deutsche Post AG toe. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Enkele websites gebruiken de Nu-Kopen-Button (BUY NOW-button) van FusePump Ltd. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Enkele websites gebruiken de communicatietools van het sociale netwerk Facebook Custom Audiences en Website Custom Audiences. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites hebben het datamanagementplatform van Oracle Corporation USA, Inc. in gebruik. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites gebruiken de tracking-diensten van het Affiliate Netwerk van Awin AG. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites gebruiken de tool „Customer Match“ van Google. Alle verdere gegevens vindt u hier.
 • Andere websites maken gebruik van het Amazon Partnernet Programma. Alle verdere gegevens vindt u hier

Worden op onze websites social plugins gebruikt?

Op onze website zijn zogenaamde Social Bookmarks (bijvoorbeeld van Facebook, Twitter Xing en Add This) geïntegreerd. Social Bookmarks zijn internet-bladwijzers, waarmee de gebruikers van een dergelijke dienst links en berichtenmeldingen kunnen verzamelen. Deze zijn op onze website overwegend als link naar de betreffende diensten opgenomen. Na het aanklikken van de opgenomen graphic wordt u naar de pagina van de betreffende aanbieder doorgeleid, dat wil zeggen pas dan wordt gebruikersinformatie naar de betreffende aanbieder verzonden. Met betrekking tot de social plugins (bijv. „Share“-button) van de Bookmarking-dienst van AddThis (AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA) worden de plugins meestal met een AddThis-logo bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranjekleurige achtergrond aangegeven. Een overzicht van de AddThis-plugins en hoe ze eruit zien vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing/.

Als u een pagina van onze internetpresentatie opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plug-in wordt door AddThis direct naar uw browser gestuurd en in de pagina opgenomen. Door de opname krijgt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze internetpresentatie heeft opgevraagd en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw toestel op. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van AddThis in de VS verzonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor het samenstellen van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die als basis voor een gepersonaliseerde en interessespecifieke reclamebenadering van de gebruikers van internetpagina's met AddThis-plugins dient.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis vindt u in de richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens van AddThis:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

Als u voor de toekomst bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door AddThis, dan kunt u een zogenaamd Opt-Out-cookie plaatsen, dat u via de volgende link kunt downloaden:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out/

U kunt het laden van de AddThis plugin ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bijv. met de Script-Blocker NoScript.

Mocht u een artikel / product via WhatsApp willen aanbevelen, dan wordt enkel een link met de informatie via uw mobiele telefoon ter verzending door u beschikbaar gesteld. Informatie over het omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van de websites van andere aanbieders vindt u in de respectievelijke privacybepalingen van de aanbieders.

Onze pagina's gebruiken bovendien buttons van de dienst Tumblr. Aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Met deze buttons kunt u een bijdrage of een pagina bij Tumblr delen of de aanbieder bij Tumblr volgen. Als u een van onze webpagina's met de Tumblr-button opvraagt, bouwt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr op. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plug-ins verzamelt en verzendt. Volgens de huidige stand van zaken worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden. Nadere informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Tumblr via http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

E-marketing – Wat is spamming en wat is het standpunt van Nestlé met betrekking tot spam-mails?

Spamming betekent dat zonder uw instemming ongewenste e-mails met reclame of marketingmateriaal aan u worden toegezonden. E-mails zonder instemming versturen is in veel landen illegaal. Nestlé verstuurt GEEN spam-mails. Nestlé zelf gebruikt een anti-spam-tool, om medewerkers tegen spamming te beschermen. Nestlé gebruikt uw persoonlijke gegevens (inclusief uw e-mailadres) niet voor direct marketing, tenzij u hiermee UITDRUKKELIJK instemt. Dit wordt "OPT-IN"-procedure genoemd. Nestlé stelt uw gegevens bovendien aan geen enkel ander bedrijf ter beschikking dat uw persoonlijke gegevens voor spam-mails zou kunnen gebruiken. Als u om een bepaalde reden denkt dat u spam-mails van Nestlé hebt ontvangen, informeer ons dan alstublieft via één van de volgende adressen:

Via internet: Nestlé Verbraucher-Service
Per e-mail: [email protected]
Per post: Nestlé Verbraucher-Service, 60523 Frankfurt am MainU kunt ook als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Per e-mail: [email protected]
Per post: Datenschutzbeauftragter, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main

Hoe lang bewaart Nestlé uw persoonsgegevens?

Nestlé slaat in haar databases de persoonsgegevens op die u ons via onze websites toezendt. Het opslaan gebeurt daarbij zo lang als dit voor het doel waarvoor u ons uw gegevens heeft toegezonden dan wel voor het naleven van wettelijke regelingen (bijvoorbeeld wettelijke bewaringsverplichtingen) noodzakelijk is. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze zo lang worden opgeslagen tot wij een vraag van u hebben beantwoord of er een winspelletje is beëindigd. Indien u ons uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden hebt gegeven, betekent dit dat uw gegevens worden opgeslagen voor de duur, gedurende welke Nestlé marketingactiviteiten ontplooit of tot u uw toestemming herroept. Uw eventueel verleende toestemming voor het ontvangen van reclame kunt u te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen.

Wat is het standpunt van Nestlé met betrekking tot kinderen die onze websites gebruiken en persoonsgegevens toezenden?

Wij slaan geen persoonsgegevens op die kinderen jonger dan 16 jaar aan ons afgeven. Om dat te waarborgen, vragen wij bij acties, die aan kinderen zijn gericht, voorafgaand de leeftijd op. Als aan de hand van de vraag naar de leeftijd wordt geconstateerd dat het kind nog geen 16 jaar oud is, worden de ouders verzocht om de gegevens van hun kind in te vullen. Bij acties die niet gericht zijn aan kinderen (registratie op websites, winspelletjes, abonnementen op newsletters etc.), geldt als voorwaarde voor het betrekken/de deelname ervan een minimumleeftijd van 16 jaar of ouder (indien ouder, staat dit in de voorwaarden beschreven). Wij zijn ervan overtuigd dat het uiterst belangrijk is, om de privésfeer van kinderen op internet te beschermen en roepen ouders en verzorgers op om de online-activiteiten van hun kinderen te controleren en met name ervoor te zorgen dat kinderen jonger dan 16 jaar niet hun persoonsgegevens invullen.

Is Nestlé gelinkt aan websites van andere bedrijven buiten Nestlé en wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens als er een dergelijke koppeling voorhanden is?

Nestlé is gelinkt aan andere websites om u de mogelijkheid te bieden verwante en interessante informatie in verband met Nestlé te ontvangen. Deze websites van andere bedrijven buiten Nestlé zijn niet onderhevig aan onze controle en deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens. Als u via de ter beschikking staande links naar andere websites toe gaat, kan de operator van deze websites uw persoonsgegevens registreren. Overtuig u ervan dat u met de voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens van deze websites van andere bedrijven akkoord gaat alvorens u persoonsgegevens doorgeeft. Nestlé probeert zoveel mogelijk te waarborgen dat voor alle gelinkte websites van andere bedrijven dezelfde maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens worden genomen. Wij kunnen echter niet juridisch of anderszins verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten van andere bedrijven.

Kan Nestlé de bepalingen van deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens wijzigen?

Nestlé houdt deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens altijd up-to-date. Dat betekent dat dit document aan zich veranderende omstandigheden in de gegevensverwerking van Nestlé en evt. plaatsvindende wijzigingen in de rechtspositie wordt aangepast.

Wij verzoeken u daarom u regelmatig van wijzigingen van deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens op de hoogte te stellen.

Via welke adressen kan ik met Nestlé contact opnemen als ik verdere vragen over mijn persoonsgegevens heb?

Welke specifieke juridisch gedefinieerde begrippen worden er in deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens van Nestlé gebruikt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in relatie tot u als natuurlijke persoon staan en die u direct of indirect identificeren. (Op websites is dit in de regel ten minste uw e-mailadres.)

Verwerking van persoonsgegevens betreft elk met of zonder hulp van geautomatiseerde procedés uitgevoerd proces in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verzenden, blokkeren en wissen van deze gegevens.

Verantwoordelijke instantie is het bedrijf, waaraan de gebruiker zijn gegevens toezend (d.w.z. het bedrijf van Nestlé dat deze website exploiteert en uw persoonsgegevens registreert). Het betreffende bedrijf wordt in het impressum van de respectievelijke website genoemd.

Andere bedrijven in deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens zijn alle bedrijven die direct noch indirect tot Nestlé S.A. behoren.

Nestlé heeft in deze voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens betrekking op Nestlé Deutschland AG en de dochterondernemingen ervan.

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor op het gebruik gebaseerde online-reclame

Op de volgende websites bieden wij op het gebruik gebaseerde online-reclame aan:

 

www.nestle-marktplatz.de

www.babyservice.de

www.maggi.de

www.purina.de

 

1. Informatie over op het gebruik gebaseerde online-reclame/retargeting
Het hierboven genoemde internet-aanbod of de website van waaruit u daar naartoe bent doorgelinkt, verzamelt en verwerkt uw gebruiksgedrag. Daardoor profiteert u als gebruiker, doordat u op websites van Facebook, Amazon, YouTube, in het Google Display-Netwerk of in het kader van een zoekactie bij Google reclame ontvangt die meer bij uw interessegebieden past en er daardoor over het geheel minder volgens het toeval verspreide reclame wordt rondgestuurd. Voor het registreren van uw gebruiksgedrag wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die herkenning mogelijk maken. Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens is:

Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main

 

2. Welke gegevens worden er geregistreerd?
Geregistreerd wordt informatie over uw activiteiten op de door de bedrijven van de Nestlé ondernemingsgroep geëxploiteerde websites (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van de internet-aanbiedingen, etc.)

 

3. Bezwaar
Indien u niet (langer) wilt instemmen met de betreffende verzameling van gegevens, kunt u via de volgende links bezwaar maken en het verzamelen van gegevens deactiveren:

Deaktivierungsseite für DoubleClick
Deaktivierungsseite der NAI (Network Advertising Initiative)
Deaktivierungslink für Facebook
Deactiveringslink voor Amazon

In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browser-instellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze voor het plaatsen van cookies vraagt of u daarmee akkoord gaat. Ten slotte kunt u ook eenmaal geplaatste cookies te allen tijde weer wissen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics

 

De volgende websites van Nestlé Deutschland AG maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“):

 

 

www.nestle-cereals.de

 

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

 

www.ernaehrungsstudio.nestle.de/fachkraefte

 

www.nestle-marktplatz.de

 

nutrikid.com

 

nutrinews.nestle.de

www.optifast.de

www.optifasthome.de

www.kitkat.de

www.nescafe.de

www.nesquik.de

www.thomy.de

www.nestleprofessional.de

www.beneful.de

www.purina-gourmet.de

www.katzenwiefelix.de

www.proplan-hund.de

www.proplan-katze.de

www.purina.de

www.purina-one.de

www.moevenpick-eis.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

www.vittel.de

www.babyservice.de

www.nescafe-kaffeeautomaten.de

www.purina-gourmet.de

www.dolce-gusto.de

www.hertaland.de

www.maggi.de

www.nestlecocoaplan.com

www.nestlenutrition-institute.org

www.purina-proplan.de

www.nestle.de/unternehmen/kontakt

www.nestle-fitness.de

http://de.special-t.com/de/

 

Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door hier te klikken en de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Wij maken erop attent dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat. anonymizeIp();“, om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van intelliAd

 

De volgende websites maken gebruik van de webanalysedienst met bid-management van intelliAd Media
GmbH
, Sendlinger Str. 7, 80331 München:

 

www.maggi.de

www.nestle-marktplatz.de

www.dolce-gusto.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

www.babyservice.de

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

www.ernaehrungsstudio.nestle.de/fachkraefte

https://www.nestle-cereals.com/de/de/

www.nescafe-kaffeeautomaten.de

www.thomy.de

de.special-t.com

www.beneful.de

www.purina-gourmet.de

www.katzenwiefelix.de

www.proplan-hund.de

www.proplan-katze.de

www.purina.de

www.purina-one.de

www.moevenpick-eis.de

 

Voor een op de specifieke behoefte aangepaste opmaak en voor het optimaliseren van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en geaggregeerd opgeslagen en worden uit deze gegevens met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen samengesteld. Bij het gebruik van intelliAd Tracking worden er lokaal cookies opgeslagen. Volgens §15 van de huidige versie van de (Duitse) mediawet (TMG) hebt u als bezoeker van een website het recht om tegen het opslaan van uw (geanonimiseerd geregistreerde) bezoekersgegevens ook naar de toekomst toe bezwaar te maken. Gebruik hiervoor de
intelliAd opt-out functie.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van de adresmatching-technologie van Deutsche Post AG

 

Op de volgende website wordt de adresmatching-technologie van Deutsche Post AG toegepast:

 

www.purina-one.de

 

Het verkrijgen van toegang tot deze website wordt in het kader van de adresmatching-technologie geanonimiseerd geregistreerd. Indien u dit niet wenst, kunt u tegen het gebruik van uw gegevens hier bezwaar maken.

Via deze methode worden statistische uitspraken over interesses gegenereerd, die op het niveau van een groep van minimale omvang worden opgeslagen en zodoende anoniem zijn. Deze opgeslagen gegevens over uiteenlopende interesses kunnen er eventueel voor worden gebruikt om deze groep van minimale omvang een op de geregistreerde interesses gericht reclameschrijven (deels of volledig geadresseerd) te sturen.

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Facebook

 

Op de volgende websites maken we gebruik van Custom Audiences en Website Custom Audiences:

 

http://www.nescafe.de

https://maggi.de

http://de.special-t.com/de/

http://www.nestle-marktplatz.de/marken/eiscreme

https://www.nestle-marktplatz.de/marken/wagner

https://www.babyservice.de/

https://www.babyservice.de/babyprodukte/marken/beba

https://www.purina.de/katze/felix

https://www.purina-proplan.de/

https://www.purina.de/katze/one

https://www.nestle-cereals.de/

http://www.original-wagner.de/

https://www.original-wagner.nl

 

We maken gebruik van communicatietools van het sociale netwerk Facebook, met name het product Custom Audiences en Website Custom Audiences. In principe wordt daarbij een niet-omkeerbare en niet-persoonsgerichte checksum (hash-waarde) op basis van uw gebruiksgegevens gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook kan worden toegezonden. Voor het product Website Custom Audiences wordt het Facebook cookie aangesproken.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-richtlijnen van Facebook, die o.a. op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ doen. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Custom Audiences, meldt u zich dan af van onze webservices.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van de „Nu kopen“-button (BUY NOW button)

 

Voor bepaalde producten integreren we op onze webpagina's een dienst van een externe aanbieder, die de actuele beschikbaarheid van online verkrijgbare producten controleert en u deze aanbiedt. Deze web-scraping-technologie van FusePump integreert een knop (button) op onze webpagina's, via welke u actuele productinformatie over producten van Nestlé door online-winkels kan worden getoond. Deze knoppen dragen bijvoorbeeld het opschrift „Nu kopen“ („BUY NOW button“). Met de web-scraping-technologie van FusePump
verzamelen wij voor geselecteerde Nestlé-producten productinformatie bijv. over de beschikbaarheid direct uit websites van online-winkels.

Als u op de „BUY NOW button“ klikt, wordt via de geïntegreerde technologie een JavaScript1 uitgevoerd en wordt er een nieuw venster, een zgn. lightbox2 ingevoegd. Tegelijkertijd worden de actuele beschikbaarheden van het geselecteerde product in de deelnemende online-shops door de provider FusePump opgevraagd. Vervolgens verschijnen desbetreffende „BUY NOW buttons“ met vermelding van de betreffende online-winkels, waarin het product beschikbaar is. Door op de betreffende „BUY NOW button“ te klikken, wordt de website van de respectievelijke geselecteerde online-shop opgevraagd. Hier kunt u het gewenste product tegen de condities van de betreffende online-shop onmiddellijk kopen. De beschikbaarheid wordt op basis van een database van FusePump berekend en vormt derhalve geen realtime-informatie. De informatie wordt ca. elk uur geüpdatet.

Na het aanklikken van de „BUY NOW button“ op onze webpagina's worden via het JavaScript cookies lokaal op uw harde schijf opgeslagen. De door het cookie aangemaakte informatie over het gewenste product wordt naar FusePump verzonden en opgeslagen, om de bijbehorende productinformatie te identificeren en u in de 'lightbox' weer te geven. Het in het kader van het gebruik van de „BUY NOW button“ door uw browser verzonden IP-adres wordt enkel gebruikt voor de diagnose van problemen, niet om uw online-activiteiten te volgen.

De volgende websites maken gebruik van de web-scraping technologie van FusePump , +44 20 7199 7850 , London, EC1N 8SS:

 

www.babyservice.de

www.kitkat.de

www.herta.de

www.moevenpick-eis.de

www.nescafe.de

www.nesquik.de

www.nestle-cereals.com/de

www.nestle-marktplatz.de

www.purina.de

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

www.thomy.de

www.wagner-pizza.de

www.original-wagner.nl

 

In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browser-instellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze voor het plaatsen van cookies vraagt of u daarmee akkoord gaat. Ten slotte kunt u ook eenmaal geplaatste cookies te allen tijde weer wissen.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door FusePump en uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-richtlijnen van FusePump, die o.a. op www.fusepump.de/privacy-security-policy te vinden zijn.

1 Indien u het uitvoeren van het JavaScript wilt voorkomen, hebt u enerzijds de mogelijkheid om te vermijden op de „BUY NOW button“ te klikken. Om het laden van de JavaScripts zeker uit te sluiten, deactiveert u het uitvoeren van JavaScript in uw browser-instellingen.

2 Met een 'Lightbox' (naar het Engelse woord voor lichttafel) wordt vooral in de webdesign-context een bijzondere vorm bedoeld om foto's en andere functies in een venster te presenteren. Klikt de gebruiker een thumbnail of een button aan, dan wordt de pagina verduisterd en het raam met functies of een groot formaat foto daarboven zwevend weergegeven. Om de 'Lightbox' op te vragen, is uitvoering van een JavaScript-code noodzakelijk.  

 

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Oracle DMP

 

De volgende websites gebruiken het datamanagementplatform (DMP) van Oracle Corporation USA, Inc.:

 

www.purina.de/hund/dentalife

www.purina.de/katze/felix

www.purina.de/katze/felix//rackeralleindaheim#gewinnspiel

www.purina.de/katze/felix/gratistesten

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

www.purina-proplan.de/hund

www.purina-proplan.de/katze

www.purina.de

www.purina.de/adventuros

www.purina.de/hund/beneful

www.purina.de/hund/beyond/

www.optifasthome.de

www.nestlehealthscience.de

www.kuhmilchallergie.info

www.ernaehrungsstudio.nestle.de

www.maggi.de

www.nestle-marktplatz.de

www.nestle-marktplatz.de/view/marken/wagner

www.original-wagner.nl

www.nestlenutrition-institute.org/country/de/

www.babyservice.de

www.nestle-cereals.de

www.purina.de/katze/one

www.purina-one.de

www.purina.de/katze/3-wochen-testaktion

 

Oracle DMP creëert profielen door het gebruik van cookies, cross-device/cross-context technologie (zoals statistische ID's) of andere eenduidige kenmerken, die haar door haar klanten worden aangeleverd (zoals cookies ID's & mobile-device ID's), om meer over de activiteiten van de gebruikers op de webpagina's van Nestlé aan de weet te komen. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikers relevante/interessespecifieke informatie weer te geven, die bij hun interessegebieden passen.

Meer over deze cookies leest u in de Oracle BlueKai Privacy Policy via https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Om deze verzameling van gegevens te voorkomen, kunt u zich via de Oracle BlueKai registratiepagina http://www.bluekai.com/registry/ afmelden. Oracle DMP biedt bovendien de mogelijkheid om ook externe aanbieders van data voor het laten zien van interessespecifieke reclame te gebruiken. Mocht dit niet verder gewenst zijn, dan kunt u zich via de volgende organisaties afmelden.

 

• Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/

• Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/

• European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA): http://www.youronlinechoices.eu/

• en http://www.edaa.eu/

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van het Affiliate Netwerk van Awin AG

 

Op de volgende webpagina's maken we gebruik van de tracking-diensten van het Affiliate Netwerk van Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, om te kunnen volgen of onze reclameactiviteiten leiden tot een aankoop bij onze handelspartners:

 

https://www.nestle-marktplatz.de/

https://www.maggi.de/

 

In het kader van deze tracking-diensten slaat Awin AG ten behoeve van de documentatie van transacties cookies op op eindapparatuur van gebruikers, die onze webpagina's bezoeken. Deze cookies dienen enkel het doel van een correcte toewijzing van het resultaat van een reclamemiddel en de betreffende afrekening in het kader van ons netwerk. Persoonsgegevens worden daarbij door Awin niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt enkel de informatie geplaatst over wanneer er door een eindapparaat een bepaald reclamemiddel is aangeklikt. In deze tracking cookies wordt een individuele, echter niet tot de specifieke gebruiker traceerbare cijferreeks opgeslagen, waarmee

 

• het partnerprogramma van een advertiser,

• de publisher,

• het tijdstip van de actie van de gebruiker (click of view)

 

worden gedocumenteerd. Daarbij verzamelt Awin AG ook informatie over het eindapparaat, vanaf waar een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de opvragende browser. Welke cookies er meer specifiek in het kader van deze tracking worden gebruikt, kunt u in het overzicht in onze cookie-toestemmings-tool op de betreffende webpagina vinden.

Indien u het opslaan van cookies in uw browser niet wenst, kunt u dit door de betreffende browserinstelling bereiken. U kunt in uw respectievelijke browser het opslaan van cookies onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde webpagina's of uw browser zo instellen dat deze het meldt zodra er een cookie wordt gezonden. U kunt cookies ook te allen tijde wissen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

 

Verklaring inzake de bescherming persoonsgegevens van de tool „Customer Match“ van Google

 

Op de volgende websites wordt de tool „Customer Match“ van Google gebruikt.

 

www.purina.de

www.purina-gourmet.de

www.purina-proplan.de

 

Met behulp van deze tool kunnen u bij zoekacties in Google en bij het gebruik van Gmail of YouTube gerichte zoekresultaten voor onze producten en diensten worden weergegeven. Daarvoor importeren wij versleutelde e-mail-lijsten die door Google met aangemelde gebruikers worden vergeleken. U kunt tegen het gebruik, de verwerking en de verzending van deze gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde door middel van een informele mededeling via de post, per fax of door middel van een e-mail aan [email protected] bezwaar aantekenen.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van het Amazon Partnernet Programma van Amazon Europe Core S.à r.l.

 

De volgende website

 

www.nestle-marktplatz.de

 

neemt deel aan het Partnerprogramma van Amazon EU, dat ontworpen is om een medium voor websites beschikbaar te stellen, door middel waarvan via het plaatsen van reclameboodschappen en links naar Amazon.de restitutie van de reclamekosten kan worden verdiend.

Amazon privacyrichtlijn

Amazon richtlijn voor cookies en internetreclame

In het kader van deze tracking-diensten worden door Amazon Europe Core S.à.r.l. ten behoeve van de documentatie van transacties cookies opgeslagen op eindapparatuur van gebruikers, die onze webpagina's bezoeken. Deze cookies dienen enkel het doel van een correcte toewijzing van het resultaat van een reclamemiddel en de betreffende afrekening in het kader van ons netwerk.

Daarbij verzamelt Amazon Europe Core S.à r.l. ook informatie over het eindapparaat, waarvandaan een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de opvragende browser. Welke cookies er meer specifiek in het kader van deze tracking worden gebruikt, kunt u in het overzicht in onze cookie-toestemmings-tool op de betreffende webpagina vinden.

Indien u het opslaan van cookies in uw browser niet wenst, kunt u dit door de betreffende browserinstelling bereiken. U kunt in uw respectievelijke browser het opslaan van cookies onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde webpagina's of uw browser zo instellen dat deze het meldt zodra er een cookie wordt gezonden. U kunt cookies ook te allen tijde wissen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

 

Staan: januari 2018